Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:31

31Sɨmɨ bɨ Mụ́sa lurúndiki phoꞌdụ kɨ́ ndící komo kágá ní, zɨ́a ndị́sịné ónzó komoné kɨ́ ledre ba zɨ́a ndéréógụné za gbóo gɨ ro zɨ́ne lúrú yéme a. Tɨ́ lá sɨmɨ bɨ nɨ nda go gbóo kɨ́e ní, zɨ́a úwú kúrú Ngére Lomo kɨ́ úku ledre kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index