Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:32

32‘Mááyí Lomo bɨ ndịsị lúrú kacɨ́ bulúndusé Abarayáma, kɨ́ Isáka nda kɨ́ Yakóbo e ní.’ Zɨ́ Mụ́sa lángbané gɨ zɨ́ ngịrị zɨ́a ótoꞌdụ́tụ komoné káa bɨ née nɨ lúrú phoꞌdụ née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index