Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:34

34Máówo bɨsinyí ꞌdoꞌdó bɨ ro ꞌyị amá Isɨréle e sɨmɨ Ízibiti ní go. Máúwú ini bɨ ndịsịnɨ́ íni a gɨ sɨmɨyé gɨ zɨ́ ꞌdoꞌdó ní go, máyéme romá go gɨ ro sáká yée. Ógụ mu zɨ́ma kása yị́ị ndéré ꞌdíꞌbiógụ yée gɨ sɨmɨ Ízibiti ꞌdáꞌba.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index