Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:42

42Gɨ zɨ́ kéyị née zɨ́ mbigí Lomo óyó sogoné zɨ́ye, do ótoómo yée zɨ́ye ndị́sị óto nda gbóo úndru kadra, éfé kɨ́ kele e ga bɨ komo ere, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨékéne sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ nébị e yaá Lomo uku ledre kɨ́dí,

“ ‘Sée Isɨréle e bangá ga bɨ kóo ndị́sịsé óṇgoónzó yée

kɨ́ ndị́sị ꞌdáná yée kɨ́ sɨmɨbi cị́ gbre sɨmɨ bɨ ásé sɨmɨ súwú ní, ꞌdánásé esé kóo yée née zɨ́ma wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index