Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:43

43Ndị́sịsé kóo yị́ esé ị́mbị́ tátá kụ́tụ́ ꞌbɨ lomo bɨ Moléke ní,

kɨ́ lị́lị Ráfana kele bɨ ótosé wo káa do lomo esé ní,

née mbá lị́lị éyị́ ga bɨ kóo yémesé yée gɨ ro zɨ́se ndị́sịsé óto úndruyé ní.

Bɨ kenée ní, mááyí kása sée sɨmɨ ngíti káṇgá gbála sogo bi bɨ kɨ́ ịrịné Babelónịya ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index