Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:48

48“Nda tɨ́ lá gɨ zɨ́a Lomo bɨ rokoꞌbụ a romo do éyị́ e mbá ní, ndịsị ené sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ ꞌyịmaꞌdí e ụbụ́nɨ́ kɨ́ sị́lị́ye ní wá, káa zɨ́ bɨ nébị Isáya éké ní kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index