Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:49

49“Ngére Lomo uku ledre kɨ́dí, ‘Ere nɨ bi ndị́sị amá,

do sogo káṇgá nɨ ꞌbɨ ené bi óto sịndị́ma.

ꞌDị́cị́ bɨ ásé ụ́bụ́ a zɨ́ma ní toso a nɨ ídí káa be ꞌdi?

Bi bɨ nɨ útúásá zɨ́ma ndị́sịmá sɨmɨa ní wo be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index