Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:50

50Ndaá ꞌbɨ ené bɨ máméngị éyị́ ga gére née mbá máa ní wá?’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index