Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:51

51“Éyị́ bɨ ílisé líkpí mbotụ mɨmbéꞌdesé úwú kúrú Lomo, zɨ́se ndị́sịsé índi mbílíse gɨ ro ledre bɨ úku yée zɨ́se gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi. Mɨméngị ledre esé nɨ yị́ ené go cé káa zɨ́ ꞌbɨ bulúndusé ga kóna ní. Kacɨ́ kadra mbá ndị́sịsé ị́cị́ okó ro ꞌDówụ́ Lomo káa zɨ́ bɨ kóo bulúndusé e ndịsịnɨ́ méngị a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index