Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:53

53Úwúsé lorụ bɨ kóo Lomo iꞌbí zɨ́ maláyika ógụné kɨ́e íꞌbí a zɨ́ bulúnduzé e ní mbá bú, sɨmɨ ledre ga gére née mbá, ílisé esé ṇgúṇgu lorụ née wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index