Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:56

56Zɨ́ Sitifáno uku ledre kɨ́dí, “Lúrúsé aka, málúrú mbotụ ere likpí go, Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ mɨtóroné cigí Lomo do sị́lị́a ꞌbɨ anú.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index