Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:8

8“Zɨ́ mɨyéme ledre ídíne dongará Lomo kɨ́ Abarayáma yaá, owụ́ ga bɨ owụ́ yaꞌdá e ní, idínɨ́ mbá útú ngbuṛu. Nda gɨ do kacɨ́ ledre née ní, do ndíki Isáka gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ịnyị do ota, zɨ́a útúne ngbuṛu. Gɨ do kacɨ́ née ní, zɨ́ Isáka ndíki Yakóbo, zɨ́ Yakóbo ndíki owụ́ e sokó doa gbre (12) bɨ sị́ dozé Yụ́da e tonó gɨ royé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index