Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:1

ꞌDoꞌdó ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ ní

1Sáwulo ṇguṇgu kóo ne kɨ́dí idínɨ́ úfu Sitifáno.

Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ mongụ́ okó tónóne ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Kɨ́résịto Yésụ sɨmɨ Yerụsaléma ní. Zɨ́ye ngásá báyi royé sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya kɨ́ Samáriya ní mbá, do ótoómo ꞌyịmɨkása e ngúcuyé sɨmɨ Yerụsaléma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index