Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:10

10ꞌYị ga bɨ sɨmɨ gara ore ní za mbá, gbékpị́ ꞌyị e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga kɨ́ ledreyé owóowó ní ndịsịnɨ́ úwú mbá ledre ené. Zɨ́ ꞌyị e ndị́sịyé úku ledre gɨ roa kɨ́dí, “Oꞌdo ba nɨ kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ bɨcayi lomo e bɨ yaá, Rokoꞌbụ a ofụ go ní zɨ́ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index