Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:11

11Ndịsịnɨ́ índi mbílíye úwú ledre ené kɨ́ngaya gɨ zɨ́a go ngbángbá sịndị́ kadra ndịsị óto yée zɨ́ tarayé ndị́sị ị́drị́ne mɨị́drị́ gɨ zɨ́ mɨónzó mála ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index