Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:14

14Sɨmɨ bɨ ꞌyịmɨkása e uwúnɨ́ ledre née sɨmɨ Yerụsaléma yaá ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Samáriya ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní, zɨ́ye kása Pétero e kɨ́ Yiwáni íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index