Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:18

18Sɨmɨ bɨ Simúna owo ya, ꞌDówụ́ Lomo ogụ go sɨmɨ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ, gɨ zɨ́a bɨ ꞌyịmɨkása e otonɨ́ sị́lị́ye doyé ní, zɨ́ Simúna áyí ne gɨ ro íꞌbí késị́ zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index