Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:19

19Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé kpá íꞌbí rokoꞌbụ née zɨ́ma, gɨ ro ꞌyị bɨ máóto sị́lị́ma go doa ní, zɨ́a ndíki ꞌDówụ́ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index