Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:21

21Bifúó ndaá zɨ́yị togụ́ mbú éyị́ gɨ royị́ sɨmɨ moko bɨ azé sɨmɨa ba wá, gɨ zɨ́a mɨmbéꞌdeyị́ ndaá ꞌbɨ ené mɨútúásáne do komo Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index