Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:22

22Ídí óyólóꞌbó sómụ́ ledre eyị́ gɨ sɨmɨ bɨsinyí ledre ꞌdáꞌba. Zɨ́yị íni ini zɨ́ Ngére Lomo gɨ ro zɨ́a lụ́lụóyó bɨsinyí sómụ́ ledre née gɨ sɨmɨyị́ ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index