Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:23

23Málúrú yị́ị, mɨmbéꞌdeyị́ sinyí ofụ go, bɨ ndịsị ódóngéṛị yị́ị sɨmɨ lúyú ledre ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index