Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:24

24Zɨ́ Simúna úku ledre zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni kɨ́dí, “Ídísé mu íni ini zɨ́ Ngére Lomo gɨ romá káa bɨ ꞌdoꞌdó bɨ úkusé ledre a née nɨ ndéréógụ romá ke.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index