Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:26

Phị́lịpo e kɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ Ịtópịya

26Kadra kị́éꞌdo, zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo úku ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Yéme royị́ mu zɨ́yị ndéréyị kɨ́ mɨsiꞌdi súwú bɨ ogụ gɨ sɨmɨ Yerụsaléma mɨꞌdí do anú ndéré née sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Gáza ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index