Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:27

27Zɨ́ Phị́lịpo ꞌdíꞌbi mɨsiꞌdi súwú née tónó ndéréne, zɨ́ye ndíkíye kɨ́ ngíti oꞌdo gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Ịtópịya ní. Nɨ kóo mongụ́ ꞌyị bɨ kɨ́ ledrené owóowó, ꞌyị lúrú bi kacɨ́ késị́ ꞌbɨ Kandáke, kára bɨ meꞌbe ngére ꞌbɨ Ịtópịya ní. Oꞌdo née nderé kóo íni ini zɨ́ Lomo sɨmɨ Yerụsaléma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index