Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:28

28Nda go sɨmɨ mɨndáꞌba a ꞌbe, zɨ́a ékị́ne sɨmɨ arabíya ené bɨ usáni ndịsị lála a ne ní, ndị́sịné ólo ledre gɨ sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ nébị Isáya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index