Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:29

29Zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo úku ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Ídí ndéré mɨꞌdí zɨ́ arabíya bɨ usáni ndịsị lála a íri née, zɨ́yị ndị́sị ndéréyị gbóo cigí a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index