Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:31

31Zɨ́ oꞌdo née úkulúgu ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Mááyí ówoyéme a káa be ꞌdi? ꞌBúó togụ́ ngíti ꞌyị nɨ úku yéme a ne zɨ́ma.” Zɨ́a úku ledre zɨ́ Phị́lịpo ya, ékị́ gɨrí mu zɨ́ze ndéréze kéyị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index