Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:33

33Nɨyí méngị lárá a ꞌduꞌdorụ́ ꞌdecịnɨ́ ngbanga a do bɨlámá mɨsiꞌdiné wá.

ꞌYị bɨ kị́éꞌdo káa bɨ nɨ útúásá úku ledre gɨ ro ꞌyị ené e ní ndaá,

gɨ zɨ́a ndị́sị ené do sogo káṇgá ona ụkụ́ go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index