Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:36

36Káa zɨ́ bɨ nɨyí mɨndéréye kacɨ́ mɨsiꞌdi ní, zɨ́ye ndéréógụyé do bi bɨ kɨ́ iní doné ní, zɨ́ oꞌdo ba úku ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Iní nɨ go ba. Éyị́ bɨ nɨ ụ́cụómo máa kɨ́ ꞌdíꞌbi babatị́za ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index