Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:37

37Zɨ́ Phị́lịpo úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Togụ́ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Kɨ́résịto Yésụ go za kɨ́ mɨmbéꞌdeyị́ kị́éꞌdo, mááyí bábátị́zị́ yị́ị.”

Zɨ́ oꞌdo née úkulúgu ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Máṇgúṇgu go kɨ́dí Kɨ́résịto Yésụ nɨ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index