Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:38

38Zɨ́ oꞌdo née úku ledre zɨ́ ꞌyị ené bɨ ndịsị úku ledre zɨ́ usáni ndị́sị lála yée kɨ́ arabíya ba ní yaá idí tóro. Zɨ́ Phị́lịpo e gbre kɨ́ oꞌdo née ndítíye sɨmɨ iní, zɨ́ Phị́lịpo bábátị́zị́ wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index