Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:4

Phị́lịpo uku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Samáriya

4Zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ sɨmɨ Yerụsaléma bɨ ogó bayinɨ́ yée ní, ndị́sịyé kpá fú ꞌdódo bɨlámá ledre bɨ gɨ ro Ngére Yésụ ní zɨ́ ꞌyị e do bi ga bɨ nɨyí doyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index