Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:5

5Zɨ́ Phị́lịpo ndéréne zaá sɨmɨ ngíti gara sɨmɨ káṇgá bɨ Samáriya ní, ndị́sịné ꞌdódo ledre gɨ ro Kɨ́résịto zɨ́ ꞌyị e íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index