Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:6

6Sɨmɨ bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e uwú ledre bɨ Phị́lịpo ndịsị úku a zɨ́ye kɨ́ lúrúndíki mɨngburoko ledre ga bɨ ndịsị kɨ́ méngị yée ní, zɨ́ye ndị́sị índi mbílíye úwú ledre bɨ Phị́lịpo ndịsị úku yée ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index