Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 8:9

9Ngíti oꞌdo nɨ kóo sɨmɨ gara ore kɨ́ ịrịné Simúna, nɨ mongụ́ ꞌyị mála bɨ tara ꞌyị ꞌbɨ Samáriya e ịdrị́ gɨ zɨ́a mbá mɨị́drị́ ní. Zɨ́a ndị́sị mbófo roné kɨ́dí ngíti ꞌyị bɨ zɨ́a rómo gɨ doné ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index