Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:1

Sáwulo ṇguṇgu ledre Ngére Yésụ

(Lúrú kpá Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 22:6-16, 26:12-18)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Sáwulo nɨ aka kóo fú lá mámada kɨ́ sɨmɨ késị́ kɨ́dí née nɨ úfu ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Ngére Yésụ ní. Zɨ́a ndéréne zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index