Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:10

10Ngíti oꞌdo nɨ kóo bo sɨmɨ Damásika nɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ịrịa Ananíya. Zɨ́ Ngére Yésụ ꞌdódo roné zɨ́a káa zɨ́ ndịsị ꞌdúꞌduru ní kɨ́dí, “Ananíya.”

Zɨ́a ndị́zịné, “Ɨɨ́, Ngére.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index