Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:11

11Zɨ́ Ngére úku ledre zɨ́ Ananíya kɨ́dí, “Ídí ndéré ꞌbe ꞌbɨ Yụ́da bɨ kacɨ́ mɨsiꞌdi bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a mɨsiꞌdi bɨ Mbị́ ní, zɨ́yị ndúnduꞌyú gɨ ro oꞌdo bɨ ogụ gɨ sɨmɨ gara bɨ Tarasísi kɨ́ ịrịné Sáwulo ní. Nɨ go ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index