Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:12

12Sɨmɨ ꞌduru máa bɨ kóo née ní, zɨ́a kóo lúrúndíki ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Ananíya bɨ ogụ zɨ́a óto sị́lị́ne doa gɨ ro zɨ́ komo a óṇgóne ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index