Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:15

15Zɨ́ Ngére úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndéré mu. Gɨ zɨ́a mágélé wo go káa do ꞌyị ꞌbɨ moko amá bɨ nɨ ꞌdódo ledre gɨ romá zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndanɨ́ kúfú Yụ́da e wá ní kɨ́ mɨngburoko ngére eyé e nda kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Isɨréle e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index