Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:16

16Mááyí ꞌdódo tụ́ꞌdụ́ ledre e zɨ́a, zɨ́a ndị́sịné ꞌdóꞌdóne sɨmɨ a sɨmɨ bɨ nɨ ndị́sị ꞌdódo ledre gɨ romá zɨ́ ꞌyị e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index