Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:17

17Zɨ́ Ananíya ị́nyịné ndéré ólụ́ne sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ Sáwulo nɨ sɨmɨ a ní do óto sị́lị́ne do Sáwulo, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Sáwulo lúndu ꞌbɨ ené, Ngére Yésụ bɨ ꞌdodo roné zɨ́yị do mɨsiꞌdi sɨmɨ bɨ áyí ógụ yáa ní, kasa máa née zɨ́yị gɨ ro zɨ́ komoyị́ líkpílúgu roné zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụ ndị́sịné sɨmɨyị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index