Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:18

18Née ní, geré zɨ́ éyị́ útúógụné gɨ komo Sáwulo sɨlekpe káa zɨ́ sókó kénzé ní, zɨ́ komoa líkpíne zɨ́a ndị́sịné lúrú bi. Zɨ́ Sáwulo ị́nyịógụné ꞌdága zɨ́ Ananíya bábátị́zị́ wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index