Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:21

21ꞌYị ga bɨ owonɨ́ Sáwulo kɨ́ úku ledre gɨ ro Ngére Yésụ ní, zɨ́ye ndị́sịyé ónzó komoyé kɨ́ngaya. Zɨ́ye ndị́sị úkulóꞌbó ledre dengbị́ye kɨ́dí, “També ba fú oꞌdo bɨ ndịsị úfu ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ óto úndru Yésụ sɨmɨ Yerụsaléma ꞌdáa ní? Ogụ ona ba kpá go gɨ ro ꞌdíꞌbi ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yésụ ní ndáꞌba kɨ́ye zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index