Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:22

22Tɨ́ lá zɨ́ ꞌdódo ledre ꞌbɨ Sáwulo ídí ené kɨ́ rokoꞌbụné kɨ́ngaya. Zɨ́ ledre bɨ ndịsị úku a ní ꞌdódo a kɨ́dí Yésụ nɨ Kɨ́résịto. Zɨ́a ꞌdíꞌbi do Yụ́da ga bɨ sɨmɨ Damásika ní mbá ledre bɨ zɨ́ye úkulúgu a zɨ́a kacɨ́ a ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index