Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:25

25Tɨ́ lá zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Sáwulo ódó káꞌdá ro mongụ́ mbụ́ra do ị́mbị́óto wo kɨ́e kɨ́ ndụlụ gɨ do bifúó gɨ dogboṛụ gara bɨ oꞌbónɨ́ wo gbaá dongá Damásika ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index