Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:31

31Née go sịndị́ kadra bɨ zɨ́ ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ ga bɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya, Galiláya, Samáriya ní ꞌdówụ́royé zɨ́ mɨndị́sịyé ídíne bɨlámáne ní. Kɨ́ sáká éyị́ gɨ zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní éyeyé do ídíye kɨ́ rokoꞌbụyé, káa zɨ́ bɨ ndị́sị eyé nɨ nda go fú lá óto úndru Ngére Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index