Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:32

Pétero nderé sɨmɨ Lị́da kɨ́ Zópa

32Káa zɨ́ bɨ Pétero gamá go do bi e mbá ní, sɨmɨ ngíti sị́lị́ zɨ́a ị́nyịné ndéréne lúrú ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Lị́da ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index