Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:34

34Zɨ́ Pétero ndólo wo kɨ́dí, “Enási, Kɨ́résịto Yésụ yomo yị́ị go. Ị́nyịógụ mu ꞌdága yéme bi ꞌdúꞌdu eyị́.” Geré zɨ́ Enási ị́nyịógụné ꞌdága.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index