Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:36

36Kára nɨ kóo bo kɨ́ ịrịné Tabíta ndịsị ndị́sị sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Zópa ní nɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ. (Ịrịa bɨ kɨ́ tara Gịrị́gị ní nɨ Dóroka, ini ledre bɨ gɨ sɨmɨ a ní nɨ nyazu.) Dóroka iꞌbí sịndị́ kadra ené mbá ndị́sị méngị bɨlámá ledre kɨ́ ndị́sị sáká ꞌyị lerị́ e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index